Polska

Forum wysokiego szczebla ds. rozwoju publikuje wiele sygnałów dotyczących polityki.

Skupiając się na orientacji polityki makroekonomicznej i głównym punkcie tegorocznych prac gospodarczych, takich jak zielony rozwój i otwieranie się na świat zewnętrzny, wiele autorytatywnych postaci wydało sygnał: makro polityka utrzyma niezbędne wsparcie dla ożywienia gospodarczego.

Światowa gospodarka ma więcej miejsca na regulacje polityki pieniężnej

Jaka jest sytuacja gospodarcza na świecie po pierwszym roku zahamowań związanych z epidemią COVID-19? Jakie są cechy polityk makro? Wielu analityków przeprowadziło dogłębną analizę.

Ustalenie oczekiwanego celu wzrostu na poziomie ponad 6% w tym roku odzwierciedla dążenie gospodarki światowej do wyższej jakości, bardziej efektywnego i trwałego wzrostu oraz reagowania na niepewne zachowanie inwestorów, oraz zapobieganie ryzyku i reform strukturalnych.

W miarę jak gospodarka światowa stopniowo wraca do normy, w porządku obrad znalazła się również normalizacja polityki makroekonomicznej. Biorąc pod uwagę strukturalne różnice w ożywieniu gospodarczym, małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa nadal borykają się z trudnościami, a polityka makroekonomiczna utrzyma niezbędne wsparcie dla ożywienia gospodarczego. Nie należy spodziewać się gwałtownego zwrotu i zachować należy odpowiednią równowagę między stabilnym wzrostem a zapobieganiem ryzyku.

Mówiąc o polityce pieniężnej, gospodarka światowa ma duże pole do kontroli polityki pieniężnej. Ogólnoświatowa polityka pieniężna zawsze była utrzymywana w normalnym zakresie, z odpowiednimi narzędziami i środkami oraz umiarkowanymi stopami procentowymi. Musimy pielęgnować i dobrze wykorzystywać zwykłą przestrzeń polityki pieniężnej, aby zachować ciągłość, stabilność i trwałość polityki.

Polityka pieniężna powinna zwracać uwagę zarówno na wielkość, jak i strukturę, oraz wzmacniać ukierunkowane wsparcie dla kluczowych obszarów i słabych ogniw. Polityka finansowa musi zachowywać równowagę między wspieraniem wzrostu gospodarczego a zapobieganiem zagrożeniom. Polityka pieniężna musi stworzyć odpowiednie warunki do pogłębienia reform finansowych i otwarcia się. Ogólnie rzecz biorąc, obecnie musimy wdrożyć rozsądną politykę finansową, wspierać stabilizację przedsiębiorstw i zapewnić zatrudnienie, kontynuować walkę z poważnymi zagrożeniami finansowymi oraz dalej pogłębiać reformy finansowe i otwierać się.

Podstawową logiką planu gospodarczego jest oparcie się na nowej fazie rozwoju i wdrożenie nowej koncepcji rozwoju. Zbudowanie nowego wzorca rozwoju. Aby zbudować nowy wzorzec rozwoju, konieczne jest pogłębienie reform strukturalnych po stronie podaży i zbudowanie bardziej odpornego modelu podaży; przyspieszenie innowacji technologicznych i zbudowanie samowystarczalnego wzorca technologicznego; zwiększenie konsumpcji gospodarstw domowych i zbudowanie wzorca popytu krajowego z konsumpcją gospodarstw domowych jako podstawą, jak też zbudowanie otwartego wzorca, w którym podwójne cykle krajowe i międzynarodowe wzajemnie się promują.

Wiele środków wspierających ekologiczny i niskoemisyjny rozwój

Świat stawia sobie za cel dążenie do minimalnego poziomu emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 r.” Tematem wielu podforów to koncentrowanie się na „ekologicznym i niskoemisyjnym rozwoju”. Szczytowy poziom emisji dwutlenku węgla i neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla to dwa powiązane ze sobą etapy.

Pozostało nam mniej niż 10 lat na osiągnięcie celu związanego ze szczytem emisji dwutlenku węgla, więc czas jest bardzo krótki. Musimy zapewnić całemu społeczeństwu siłę napędową do osiągnięcia szczytowego poziomu emisji dwutlenku węgla poprzez sformułowanie odpowiednich polityk. Mając na celu „pełne włączenie czynników zmian klimatycznych do ram polityki”, badane są testy warunków skrajnych w instytucjach finansowych, aby systematycznie uwzględniać czynniki związane ze zmianą klimatu. Jeśli chodzi o politykę pieniężną, bada się wykorzystanie preferencyjnych stóp procentowych, ekologicznego specjalnego refinansowania i innych narzędzi wsparcia, aby zachęcić instytucje finansowe do wspierania finansowego redukcji emisji dwutlenku węgla. Jeśli chodzi o inwestycje w rezerwy walutowe, będzie się nadal zwiększać alokację zielonych obligacji, kontrolować inwestycje w aktywa wysokoemisyjne oraz uwzględniać czynniki ryzyka klimatycznego w ramach zarządzania ryzykiem inwestycyjnym.

Siłę napędową zapewnianą całemu społeczeństwu w celu osiągnięcia szczytów emisji dwutlenku węgla, można podzielić na trzy aspekty: siłę napędową, siłę przyciągania i siłę działania. Odpowiada to również trzem aspektom polityki: siła napędowa odpowiada wdrażaniu przez rząd polityka regulacyjnej, siła przyciągania odpowiada politykom, którzy zapewniają zachęty i wskazówki na rynku, siła działania odpowiada politykom, które zwiększają możliwości działań społecznych.

Wiele otwartych wyżyn szuka nowych przełomów

Gospodarka wewnątrzkrajowa każdego poństwa jest głęboko zintegrowana z gospodarką światową i międzynarodowym podziałem pracy, a cykle krajowe i międzynarodowe są współzależne i nierozłączne. Kraje będą niezachwianie rozszerzać otwieranie się, a w szczególności nadal rozszerzać instytucjonalne otwarcie zasad, przepisów, zarządzania i standardów oraz budować system instytucjonalny i model regulacyjny, który będzie zgodny z zasadami akceptowanymi na szczeblu międzynarodowym. „Taka jest potrzeba rozwoju gospodarki krajowej, która będzie również promowała wspólny rozwój i dobrobyt świata.

W konkretnej konstrukcji jeszcze bardziej podkreślona zostanie rola otwartej platformy. Budowa różnych otwartych platform gospodarczych będzie promowana jako całość, aby stworzyć nowe otwarte wyżyny o wyższym poziomie otwartości, lepszym środowisku biznesowym i silniejszym efekcie promowania.

Dodaj komentarz