Brak kategorii

Zarobki polityków – ile mozna zarobić przynależąc do partii politycznej lub będą posłem

Temat podwyżek dla polityków, podjęty w okresie zmagania się przedsiębiorców i pracowników z konsekwencjami covidowych obostrzeń i w obliczu zagrożenia dotkliwym spowolnieniem gospodarczym, budzi kontrowersje opinii publicznej. Zgodnie z sondażem, przeprowadzonym w dniach 30 lipca – 2 sierpnia 2021 r. (na próbie 1049 dorosłych Polaków) przez Instytut Badań Pollster dla Super Expressu, 84% badanych uważało, że posłowie nie powinni otrzymać podwyżki wynagrodzeń. Za takim pomysłem opowiedziało się 11% ankietowanych. Mimo tego podwyżki wynagrodzeń dla parlamentarzystów stały się faktem. Zobaczmy zatem, ile zarabiają obecnie polscy politycy.  

Ile zarabia poseł?

12.826,64 zł — taka jest obecnie wysokość uposażenia poselskiego. Wynagrodzenie to odpowiada 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Uposażenie może być wyższe, jeśli uwzględni się przewidziane w przepisach dodatki wynoszące 20% uposażenia dla przewodniczących komisji, 15% uposażenia dla zastępców przewodniczących komisji i 10% uposażenia dla przewodniczących stałych podkomisji.

Posłowi przysługuje także dieta parlamentarna, którą przeznaczyć można na wydatki poniesione w związku wykonywaniem mandatu. Aktualnie wynosi ona 4.008,33 zł brutto. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest ona wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach. Obecnie zwolniona z PIT jest kwota 3 000 zł.

Kolejnym elementem jest ryczałt na prowadzenie biura poselskiego w wysokości 17.200 zł miesięcznie. Przysługuje ono pod warunkiem wcześniejszego złożenia zawiadomienia o chęci uruchomienia takiego biura w Kancelarii Sejmu. Poseł z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności może zgłosić się do Marszałka Sejmu z wnioskiem o podwyższenie tej kwoty, jednak o nie więcej niż o 50%. Idąc za informacją pochodzącą ze strony internetowej Sejmu, środki te mogą być przeznaczone m.in. na:

  • wydatki na wynagrodzenia pracowników biur poselskich, 
  • tłumaczenia, ekspertyzy i opinie sporządzane bezpośrednio u wybranych ekspertów, 
  • usługi telekomunikacyjne związane z wykonywaniem mandatu poselskiego,
  • przejazdy posła samochodami w związku z wykonywaniem mandatu,
  • pokrycie wydatków bieżących takich jak czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz i wodę,
  • prace porządkowe, konserwację i naprawę sprzętu technicznego biura oraz koszty jego eksploatacji,
  • podróże służbowe pracowników.

Ile zarabia premier?

Zarobki premiera, marszałków, ministrów, szefów kancelarii, sekretarzy i podsekretarzy, a także innych osób pełniących istotne role w administracji państwowej uzależnione są od wysokości tzw. mnożnika kwoty bazowej. Wynosi on obecnie 1.789,42 zł. Prezes Rady Ministrów, podobnie jak Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu, może liczyć na mnożnik kwoty bazowej wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 8,68 i mnożnik 2,8 dla dodatku funkcyjnego. Daje to w sumie miesięczne wynagrodzenie na poziomie 20 542,54 zł brutto.

Ile zarabia Wicemarszałek Sejmu, RPO i wicewojewoda?

Wynagrodzenie na powyższych stanowiskach również uzależnione jest na podstawie wysokości mnożnika kwoty bazowej. Wicemarszałek Sejmu może liczyć na mnożnik wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 7,98 i 2,8 dla dodatku funkcyjnego, co przekłada się na pensję w wysokości 18 287,87 zł. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) objęty jest odpowiednio mnożnikiem 7,84 i 2,10, co oznacza wynagrodzenie na poziomie 17 786,83 zł miesięcznie. Z kolei wicewojewoda może liczyć na pensję w wysokości 13 026,98 zł — mnożnik kwoty bazowej dla tego stawnowiska to 5,60 i 1,68.

Uposażenie posła kontra przeciętna i minimalna płaca w 2021 r. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sierpniu 2021 r. wyniosło 5.843,75 zł brutto. Dane te odnoszą się do sektora przedsiębiorstw, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD, a liczba pracujących przekracza 9 osób. Nie przedstawiają one więc pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy. 

Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2021 r. stanowiło zatem 46% uposażenia poselskiego bez uwzględniania diety parlamentarnej i innych dodatków. Pensja minimalna, która w 2021 r. wynosi 2.800 zł brutto, stanowi z kolei 22% podstawowego wynagrodzenia posła. 

Ile zarabialiśmy w 2020 roku?

Z podsumowania Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak wynika, że mediana płac całkowitych w Polsce w 2020 r., wynosiła 5.100 zł brutto miesięcznie, a 25% pracowników nie zarabiało więcej niż 3.820 zł brutto. Jeśli weźmiemy pod lupę sytuację w firmach zatrudniających od 1 do 9 osób, które wymykają się statystykom GUS, to dowiemy się, że jedna czwarta pracowników w nich zatrudnionych, zarabiała poniżej 3.100 zł brutto miesięcznie. Dobrze obrazuje to, jaka jest w Polsce dysproporcja w wynagrodzeniach pomiędzy klasą polityczną a resztą społeczeństwa. 
W obliczu dynamicznego wzrostu inflacji dochodzi do korozji siły nabywczej pieniądza, co odczuwają szczególnie osoby o niższym wynagrodzeniu, które istotną część swoich dochodów przeznaczają na dobra pierwszej potrzeby. W takiej sytuacji często pojawia się potrzeba skorzystania z finansowego wsparcia banku. Kiedy głównym kryterium wyboru oferty jest jak najniższa cena, to warto skorzystać z dostępnych w sieci rankingów i zestawień. Dzięki temu dodatkowa pożyczka kredytowa na dowolny cel będzie dobrze dopasowana do bieżących potrzeb i możliwości, co pozwoli lepiej zarządzać osobistym budżetem.